พุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน
Estonian Theravada Sangha (ETS)


พุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียนคือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ของชาวพุทธเอสโตเนียน ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยนักศึกษา และคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกร ราชวิทยาลัย ชาวเอสโตเนียน ชาวไทย และชาวศรีลังกา
Venerable Ṭhitañāṇo Bhikkhu,
Head of Estonian Theravada Sangha
Currently residing in the Kingdom of Thailand, where he is completing a doctorate and reading lectures on Buddhism at the University of Mahachulalongkornrajavidyalaya .

วัตถุประสงค์ของพุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน

  • เพื่อเผยแผ่การสอนพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ที่ประเทศ เอสโตเนีย และในยุโรป
  • เพื่อเผยแผ่และส่งเสริมการสอนภาษาบาลีดั้งเดิมซึ่งใช้ในการ สอนโดยพระพุทธเจ้า ตามพระไตรปิฎก ในเอสโตเนียและยุโรป
  • เพื่อเริ่มต้นการสร้าง พจนานุกรม ฉบับภาษา บาลี-เอสโตเนียน-บาลี เพื่อการเผยแผ่
  • เพื่อแปลพระไตรปิฎก เป็นภาษาเอสโตเนียน และจัดพิมพ์เพื่อเผยแผ่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งเป็นแบบฉบับพิมพ์ และฉบับการเชื่อมต่อโดยคอมพิวเตอร์ (online)
  • เพื่อจัดกลุ่มศึกษา การสอน การจัดสัมนา จัดปฏิบัติสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรม ทัศนศึกษา และการจัดงานนิทรรศการ ให้ครอบคลุม ถึงบทความที่สำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์หลัก ๔ ข้อ ของพุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน

  1. จัดแปลพระไตรปิฎกให้เป็นภาษาเอสโตเนียน
  2. สร้างวัดพุทธในเอสโตเนีย
  3. สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  4. สร้างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติในเอสโตเนีย


วัด และ สถานปฏิบัติธรรม แห่งแรก

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัดพุทธแม้แต่แห่งเดียว ในเอสโตเนีย
และ ในรัฐแถบบอลติก พุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน
จึงตั้งเป้าหมายจะสร้างวัดพุทธ และสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ แห่งแรกในเอสโตเนีย ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธในประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป สามารถมีส่วนร่วมได้ตามความเหมาะสม


โครงการแปลพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกคือหลักฐานสมบูรณ์ที่เก็บรักษาคำสอนไว้จนถึงปัจจุบันคำสอนนี้ได้มีการจัด ให้เป็นระบบเรียบเรียงตาม คำสอนของพระพุทธองค์ ประเทศทางตะวันตก พระไตรปิฎก เป็นที่รู้จักในชื่อของ Pali Canon หรือหลักคำสอนดั้งเดิม ที่เป็นภาษาบาลี วัตถุประสงค์ของพุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน
จะจัดแปลคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ทั้งหมดจากภาษาบาลีเป็นภาษาเอโตเนียน

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศในแถบทะเลบอลทิค

องค์กรนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศใน แถบทะเลบอลทิค วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาส เพื่อให้ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ และเพื่อความเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน จากแนวความคิดวิถีพุทธในยุคสมัยปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อการปฏิบัติ ของผู้ที่จบการศึกษาจะได้นำมาใช้ในแต่ละสาขาอาชีพ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง?

พุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน ขอเชิญชวนทุกท่าน จากทุกเชื้อชาติ และศาสนา ได้มีโอกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากนี้ ให้บรรลุเป้าหมายได้
ท่านสามารถมีส่วนร่วมได้หลายวิธี เช่น สนับสนุนด้านการเงิน ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงาน หรือด้านอื่นๆ การมีส่วนร่วมของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถตั้งเป็นทุนเพื่อการศึกษา กองทุนอาหาร รักษาพยาบาล หรือห้องสมุด ทุกอย่าง ภายใต้ชื่อของท่าน หรือครอบครัวท่าน   ดังนั้นเราจึงร้องขอความเมตตาจากท่าน เพื่อสร้างโครงการนี้ ให้เกิดขึ้นและบรรลุผลสำเร็จได้ โดยการเสียสละของท่าน เพื่อการสร้างประวัติศาสตร์ ตามที่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร


“ไม่มีการทำบุญใด ที่เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป
ในการร่วมกันสร้าง ลมหายใจให้กับโครงการนี้เพื่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิต”

พระอาจารย์ฐิตญาโณเรารู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนของท่าน และกำลังใจที่เราได้รับ
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งมวลได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีสุขภาพดี มีความสุข และปราศจากความทุกข์ทรมารทั้งหลายทั้งปวง เทอญ !


พุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน
+372 511 1115
info@sangha.ee