รายชื่อผู้ติดต่อ

องค์กร

ชื่อ: องค์กรพัฒนาเอกชนพุทธพจน์ (พุทธบริษัทเถรวาทเอสโตเนียน)
รหัสลงทะเบียน: ๘๐๓๗๒๐๗๕ (จดทะเบียนในเอสโตเนีย)
ที่อยู่: Silla tn 1-8, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond, 48502
ตัวแทนทางกฎหมาย: สมาชิกของคณะกรรมการ, Andrus Kahn ( พระอาจารย์ฐิตญาโณ )


สมาชิกของคณะกรรมการ

- Ven. Thitanano Bhikkhu, andrus.kahn@gmail.com | +66 99 11 92 115
+372 511 1115, andrus.kahn@gmail.com

- Ven. Walmoruwe Piyaratana, piyaratana@mcu.ac.th  

ผู้ประสานงานในเอสโตเนีย

- Mrs. Sandra Mägi, femalebuddha@gmail.com | บุคคลที่เป็นตัวแทนของโครงการแปลพระไตรปิฎกและการประชุมระหว่างประเทศเอสโตเนีย | (+๓๗๒) ๕๘๕๓ - ๐๗๒๒ (เอสโตเนีย)


Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha