Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING

EESTI THERAVAADA SANGHA

PÕHIKIRI

I. Üldsätted.

1.1. Mittetulundusühing Eesti Theravaada Sangha (edaspidi: Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Theravaada Sangha, ühingu asukohaks on Eesti Vabariik ja aadressiks on Silla 1-8, Põltsamaa 48502.

1.3. Ühingu eesmärgiks on:

1.3.1.     Buddha autentse õpetuse tõlkimine ja avaldamine;

1.3.2.     Buddha autentse õpetuse teostamine õpperühmade, loengute, kursuste, mõtluspraktikate, reiside ja muude ürituste orgamiseerimise ja läbiviimise kaudu;

1.3.3.     sidemete loomine ja koostöö sarnaste organisatsioonidega.

1.4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. Ühingu vara moodustub liikmemaksudest, annetustest, toetustest, üritustest jms. põhikirjaga kooskõlas olevast tegevusest. Ühing võib oma vara igal viisil kasutada põhikirjast lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.


II. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.

2.1. Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada mittetulundusühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitades mittetulundusühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma  põhikirja.

2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele suulise või kirjaliku avalduse.

2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 3 kuu jooksul.

2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele suulise või kirjaliku avalduse.

2.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

2.6. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;

2.7. oma jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

2.8. ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

2.9. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist.

2.10.               Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused.

3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

3.1.1.     osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

3.1.2.     olla valitud ühingu organite liikmeks;

3.1.3.     saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

3.1.4.     kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

3.2.1.     järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

3.2.2.     tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;

3.2.3.     tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel, mille poolt olid kõik ühingu liikmed.

IV. Üldkoosolek.

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1.     põhikirja muutmine;

4.2.2.     eesmärgi muutmine;

4.2.3.     juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.4.     juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.2.5.     ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

4.2.6.     muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.2.7.     üldkoosolek otsustab liikmemaksu suuruse.

4.3.Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1.     majandusaasta aruande kinnitamiseks;

4.3.2.     juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

4.3.3.     muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele vähemalt 7 päeva ette.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusi ja ühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus.

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget, kuid mitte rohkem kui 6 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikmetest ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

5.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

5.5.1.      ühingu igapäevategevuse korraldamine;

5.5.2.      ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

5.5.3.      ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

5.5.4.      majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

5.5.5.      ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1. Mittetulundusühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Mittetulundusühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt moodustatud isikud.  

Mittetulundusühingu Eesti Theravaada Sangha põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 06.06.2016 a.Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha